Оптимізація протоколів лікування хворих на генералізований пародонтит при кардіоваскулярній патології

Автор(и)

  • O.V. Kopchak ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна, Ukraine
  • H.F. Biloklytska Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна, Ukraine
  • O.V. Asharenkova Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна, Ukraine
  • K.A. Yanishevskyi ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.22141/ogh.2.2.2021.237652

Ключові слова:

генералізований пародонтит, патогенез, кардіоваскулярна патологія, лікування

Анотація

Взаємозв’язок між захворюваннями пародонта та соматичною патологією доведений багатьма дослідниками. Аналіз даних, отриманих нами при обстеженні 348 пацієнтів, показав, що в осіб віком до 49 років найбільш часто були діагностовані різні форми гінгівіту (36,3–51,65 %) і генералізований пародонтит (ГП) І–ІІ ступеня (48,35–59,42 %). Проте у віці 50–69 років ГП був домінуючим захворюванням серед обстежених (93,2 % осіб), при цьому 56,03 % пацієнтів мали супутню кардіоваскулярну патологію (КВП). Наші дослідження показали, що, незважаючи на значну поширеність захворювань пародонта при КВП, ці хворі систематично не відвідували лікарів-стоматологів для лікування. Проведені нами дослідження свідчать про значну роль автоімунних процесів у формуванні й прогресуванні хронічних генералізованих захворювань пародонта в пацієнтів із супутніми коморбідними станами, зокрема з кардіоваскулярною патологією. Отримані нами дані переконливо свідчать, що одним із важливих автоантигенів, що визначає форми системної запальної відповіді та прогресування локальної й системної ендотеліальної дисфункції при ГП із КВП, є білки теплового шоку. З огляду на вищезазначене був розроблений новий диференційований підхід до лікування ГП при КВП, оснований на новій концепції патогенезу. Патогенетична терапія ГП при КВП базується на симультантному лікуванні захворювань (із включенням регенеративного методу терапії) з урахуванням тяжкості патологічних процесів, що мають взаємообтяжувальний перебіг. Міждисциплінарна інтеграція лікарів-стоматологів та кардіологів дозволить оптимізувати протоколи лікування з урахуванням наявності й тяжкості соматичної патології та підвищить якість лікування ГП в умовах коморбідності.

Посилання

Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2019. 176 с.

Dye B.A. Global periodontal disease epidemiology. Periodontol 2000. 2012 Feb. 58(1). 10-25. doi: 10.1111/j.1600-0757.2011.00413.x.

Costa F.О., Susin C., Cortelli J.R., Almeida Pordeus I. Epidemiology of periodontal disease. Int. J. Dent. 2012. 2012. 848641. doi: 10.1155/2012/848641.

Heaton B., Dietrich T. Analytic epidemiology and periodontal diseases. Periodontol 2000. 2012 Feb. 58(1). 112-20. doi: 10.1111/j.1600-0757.2011.00419.x

Мазур І.П., Павленко О.В., Близнюк В.Г. Сучасний стан стоматологічної допомоги в Україні. Здоров’я України. 2017. 18 (415). 74-75.

Page R.С., Beck J.D. Risk assessment for periodontal diseases. Int. Dent. J. 1997 Apr. 47(2). 61-87.

Fernandez-Solari J., Barrionuevo P., Mastronardi C.A. Periodontal disease and its systemic associated diseases. Mediators Inflamm. 2015. 2015. 153074. doi: 10.1155/2015/153074.

John V., Alqallaf H., De Bedout T. Periodontal Disease and Systemic Diseases: An Update for the Clinician. J. Indiana Dent. Assoc. 2016 Winter. 95(1). 16-23.

Nazir M.A. Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention. Int. J. Health Sci. (Qassim). 2017 Apr-Jun. 11(2). 72-80.

Дрогомирецька М.С., Мірчук Б.М., Дєньга О.В. Розповсюдженість зубно-щелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди. Укр. стоматол. альманах. 2010. 1(2). 51-7.

Ашуров Г.Г., Исмоилов А.А. Результаты оценки состояния тканей пародонта у больных с общесоматической патологией. Вестн. последиплом. образования в сфере здравоохранения. 2012. 4. 10-2.

Вейсгейм Л.Д., Люмкис Е.В. Состояние вопроса о влиянии соматических заболеваний на клинику и лечение пародонтитов. Новое в стоматологии. 2004. 6. 75-6.

Трухан Д.И., Трухан Л.Ю. Пародонтит и сердечно-сосудистые заболевания: параллельно или в одной связке? Consilium Medicum. 2015. 17(5). 73-9.

Витовский Р.М., Мазур И.П., Слободяник М.В., Мартыщенко И.В. Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта (обзор литературы). Вісник серцево-судинної хірургії. 2018. 1. 72-78.

Desvarieux M., Demmer R.Т., Jacobs D.R. et al. Periodontal bacteria and hypertension: the oral infections and vascular disease epidemiology study (INVEST). J. Hypertens. 2010 Jul. 28(7). 1413-21. doi: 10.1097/HJH.0b013e328338cd36.

Oberoi S.S., Harish Y., Hiremath S., Puranik M. A cross-sectional survey to study the relationship of periodontal disease with cardiovascular disease, respiratory disease, and diabetes mellitus. J. Indian. Soc. Periodontol. 2016 Jul-Aug. 20(4). 446-452. doi: 10.4103/0972-124X.186946.

Goulart A.С., Armani F., Arap A.М. et al. Relationship between periodontal disease and cardiovascular risk factors among young and middle-aged Brazilians. Cross-sectional study. Sao Paulo Med. J. 2017 May-Jun. 135(3). 226-233. doi: 10.1590/1516-3180.2016.0357300117.

Peng C.Н., Yang Y.S., Chan K.C. et al. Periodontal treatment and the risks of cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes: a retrospective cohort study. Intern Med. 2017. 56(9). 1015-1021. doi: 10.2169/internalmedicine.56.7322.

Максимова О.П. Старт болезней пародонта. Клин. стоматология. 2012. 4. 44-50.

Kitagawa M., Kurahashi T., Matsukubo T. Relationship between general health, lifestyle, oral health, and periodontal disease in adults: a large cross-sectional study in Japan. Bull. Tokyo Dent. Coll. 2017. 58(1). 1-8. doi: 10.2209/tdcpublication.2016-2100.

Hugoson A., Jordan T. Frequency distribution of individuals aged 20–70 years according to severity of periodontal disease. Community Dent. Oral. Epidemiol. 1982 Aug. 10(4). 187-92.

Титов В.Н., Крылин В.В. Стресс, белки-шапероны, нарушение биологической функции эндоэкологии и биологических реакций экскреции, воспаления и артериального давления (лекция). Клин. лаб. диагностика. 2010. 5. 20-36.

Gomez-Pastor R., Burchfiel E.Т., Thiele D.J. Regulation of heat shock transcription factors and their roles in physiology and disease. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2017 Aug 30. doi: 10.1038/nrm.2017.73.

Никитин К.Д. Белки теплового шока: биологические функции и перспективы применения. Клин. онкогематология. Фундам. исслед. и клин. практика. 2008. 1(2). 125-130.

Чиркова О.В. Белки теплового шока: физиологическая роль, методики определения и клиническое значение. Вестн. новых мед. технологий. 2006. 13(3). 45-8.

Лебедев К.А. Физиологическая целесообразность функций образраспознающих рецепторов в иммунологии. Физиология человека. 2007. 33(5). 133-7.

Волчегорский И.А., Корнилова Н.В., Бутюгин И.А. Сравнительный анализ состояния системы «перекисное окисление липидов — антиоксидантная защита» в слюне больных хроническим пародонтитом легкой и средней тяжести. Стоматология. 2010. 89(6). 24-7.

Цыбиков Н.Н., Баранов С.В., Кузник Б.И., Малежик Л.П., Исакова Н.В. Уровень белка теплового шока-70, цитокинов и автоантител к ним в сыворотке крови, ротовой и зубодесневой жидкости при пародонтите. Стоматология. 2014. 1. 16-8.

Белоклицкая Г.Ф., Волинская Т.Б. Азбука ручного скейлинга. Киев: КИТ, 2011. 68 с.

Улитовский С.Б. Роль гигиены полости рта в развитии заболеваний пародонта. Пародонтология. 2000. 3. 21-3.

Ахмеров Р.Р. Регенеративная медицина на основе автологичной плазмы. Технология PlasmoliftingTM. М.: Литтерра, 2014. 160 с.

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В., винахідники; НМАПО ім. П.Л. Шупика, патентовласник. Спосіб лікування запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта. Патент України № 98756. 2015 трав. 12.

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В, винахідники; НМАПО ім. П.Л. Шупика, патентовласник. Спосіб оцінки концентраційної здатності тромбоцитів для отримання збагаченої тромбоцитами плазми (PRP) та визначення оптимального об’єму при лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань. Патент України № 119952. 2017 жовт. 10.

Копчак О.В., Білоклицька Г.Ф., Стеченко Л.О., Кривошеєва О.І. Ультраструктурна організація тканин ясен хворих на генералізований пародонтит при кардіоваскулярній патології. Світ медицини та біології. 2017. (1). 121-6.

Копчак О.В., Білоклицька Г.Ф., Стеченко Л.О., Кривошеєва О.І. Ультраструктура пародонта при проведенні комплексного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями в умовах застосування PRP. Вісн. пробл. біології і медицини. 2017. 2(3). 179-88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-19

Номер

Розділ

Огляд